Projecten

In de wijk zijn een aantal projecten in ontwikkeling. Het Wijkplatform heeft zich ten doel gesteld om zo snel mogelijk aan te haken bij alles wat er speelt. Hiermee probeert zij in een zo vroeg mogelijk stadium partijen bij elkaar te brengen zodat op voorhand met elkaar bezwaren, ideeën en wensen kunnen worden uitgewisseld. Hiermee tracht zij te voorkomen dat achteraf partijen in moeilijke procedures terechtkomen. Het wijkplatform zal geen positie nemen in dit soort projecten maar zal wel haar mening, voor zover dat kan, naar voren brengen.

  • Werkzaamheden Zuidkade

De provincie vervangt de oever langs de Zuidkade 90-232. In dit deel zitten gaten en kieren, waardoor de grond langzaam de Gouwe in kan stromen. Dit kan tot verzakkingen leiden. Om golven in de Gouwe geen kans meer te geven de weg onder water te zetten wordt de kade 10 centimeter verhoogd. Er komt een nieuwe oeververbinding, een stalen damwand met een betonnen bovenrand. Dit deel van de Zuidkade wordt na de werkzaamheden opnieuw ingericht voor het verkeer. Dit zal met name inhouden dat verkeer-remmende maatregelen worden genomen. Zie voor meer informatie de website van de gemeente en de provincie.

 

  •  Locatie Roskam

Betreft de oude smederij van Roskam gelegen bij het gemeentehuis. Het vervallen pand is gesloopt. Er zijn plannen voor een nieuwe bestemming,zoals een zorgcentrum.

Status: Planvorming

 

  • Herinrichting Henegouwerweg

Betreft renovatie van de Henegouwerweg inclusief de mogelijke aanleg van een ventweg.

Status: planvorming

 

  •  Weids Bloemendaal

De polder Bloemendaal is een open en waterrijk veenweidegebied tussen Gouda en Waddinxveen en wordt omgevormd tot een natuurgebied.

Status: actief bijhouden van de ontwikkelingen